VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů

Pro vyloučení veškerých pochybností si Vás tímto Eva Machková, IČ: 69866007, se sídlem Mříčná 99, 51204, Mříčná (dále jen „EvaMachek“), dovoluje výslovně informovat, že odesláním objednávky na zboží nabízené e-shopem EvaMachek akceptujete, že relevantní části obsahu kupní smlouvy na zboží vymezené ve Vaší objednávce budou doplněny níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami e-shopu EvaMachek.

Definice zboží pro účely e-shopu EvaMachek 

Zbožím se rozumí movitá věc, která je nabízena ke koupi v e-shopu EvaMachek – s tím, že se jedná zejména o textilní výrobky, kožené výrobky (pásky, peněženky, tašky), oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti, oděvní ozdoby a obuvní doplňky.

Každá movitá věc je v nabídce e-shopu EvaMachek označena názvem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační. Nejsou na ní tedy zohledněny veškeré barevné či velikostní varianty, v nichž je zboží v e-shopu EvaMachek nabízeno. U každého zboží je uvedena rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.

Přijetí objednávky

Objednávka je přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena řádným učiněním závazné objednávky ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky a odesláním vyplněné objednávky prodávajícímu, tj. e-shopu EvaMachek nebo sepsáním závazné objednávky s naším obchodním zástupcem.

Uzavřením kupní smlouvy rovněž jako kupující stvrzujete, že jste se seznámil s těmito obchodními podmínkami e-shopu EvaMachek, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasíte.

E-shop EvaMachek je povinen Vám jako kupujícímu potvrdit doručení Vaší objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Vámi ve Vaší objednávce nebo zanechání kopie závazné objednávky od obchodního zástupce.

Nestanoví-li zákon jinak platí, že vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání zboží není možné, neboť zboží neexistuje a není možné je opatřit, nebo dodání zboží sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy zboží není skladem, a proto by poskytnutí plnění bylo pro e-shop EvaMachek nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má e-shop EvaMachek obdržet nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanové v kupní smlouvě, je e-shop EvaMachek oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Platební podmínky

Všechny ceny uvedené v e-shopu EvaMachek jsou včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Za zboží můžete zaplatit (i)hotově při převzetí zboží na adrese Geologa Pošepného 487, 514 01 Jilemnice, (ii) bankovním převodem nebo (iii) dobírkou. Pokud se rozhodnete pro platbu dobírkou, vznikají Vám poplatky za dobírku ve výši uvedené v e-shopu EvaMachek, které se platí při převzetí zboží přímo přepravci.

Pro vyloučení veškerých pochybností se výslovně uvádí, že zaplacené poplatky za dobírku se při vrácení zboží neproplácí.

Dodání zboží

E-shop EvaMachek zajišťuje dopravu po ČR a Slovensku.

Dodací lhůta činí 3 týdny od okamžiku, kdy byla objednávka zboží přijata a výslovně e-shopem EvaMachek potvrzena.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností e-shop EvaMachek uvádí, že nezajišťuje přepravu zboží zakoupeného v e-shopu EvaMachek do jakýchkoli jiných zemí s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci – s tím, že jakékoli případné výjimky musí být dojednány přímo v kupní smlouvě na zboží uzavřené mezi Vámi a e-shopem EvaMachek.

Přechod vlastnického práva ke zboží

Vlastnické právo ke zboží přechází z e-shopu EvaMachek na Vás po úhradě celé kupní ceny za předmětné zboží, nejdříve však okamžikem převzetí zboží.

Poškození zboží při přepravě

Pokud dodané zboží vykazuje zjevné známky poškození obalu nebo obsahu, jste povinen/povinna tuto skutečnost okamžitě, aniž by byla dotčena Vaše práva na záruku, reklamovat u příslušného doručitele, odmítnout převzetí zásilky a neprodleně kontaktovat e-shop EvaMachek, a to e-mailem na adrese: info@evamachek.cz, aby e-shop EvaMachek mohl uplatnit veškerá práva vůči přepravci.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy na zboží

Veškeré zboží zakoupené v e-shopu EvaMachek jste oprávněn/a během 14 dnů ode dne doručení tohoto zboží bezplatně vrátit bez udání důvodu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tato lhůta Vám začne běžet dnem následujícím po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (případně u dodání několika částí poslední dodávku zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy jste povinen/povinna o svém odstoupení informovat e-shop EvaMachek, formou jednostranného právního jednání (e-mailem na adresu info@evamachek.cz). 

Odstoupit od kupní smlouvy můžete také vrácením zboží, aniž byste zaslal/a současně oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy. Pokud z okolností nevyplývá nic odlišného, chápe se vrácení zboží bez oznámení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy za odstoupení od kupní smlouvy.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je dodržena, pokud sdělení o uplatnění práva na odstoupení, příp. zaslání zboží bez tohoto oznámení, bude odesláno e-shopu EvaMachek před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od kupní smlouvy

Pokud od kupní smlouvy odstoupíte, vrátí Vám e-shop EvaMachek veškeré platby za zboží, které od Vás obdržel, mimo nákladů na zaslání tohoto zboží, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy e-shopu EvaMachek bylo doručeno Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, nikoli však dříve, než bude e-shopu EvaMachek doručeno předmětné zboží.

V případě, že jste zaslal/a oznámení o odstoupení kupní smlouvy, jste povinen/povinna zaslat předmětné zboží neodkladně, nejpozději do 14 dnů od dne, kdy jste e-shop EvaMachek informoval/a o odstoupení od této kupní smlouvy, na adresu Geologa Pošepného 468, 51401, Jilemnice – v této souvislosti se výslovně stanoví, že lhůta na odstoupení od kupní smlouvy se v tomto případě považuje za zachovanou pouze, pokud zboží ve výše uvedené lhůtě bude doručeno e-shopu EvaMachek.

Vracené zboží musí být ve stavu, který odpovídá běžnému použití za účelem vyzkoušení zboží (srovnatelné s použitím při vyzkoušení v kamenném obchodě).

Při zhoršení kvality zboží v důsledku jeho dalšího používání si e-shop EvaMachek vyhrazuje právo požadovat náhradu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje spočívající zejména ve Vašem jménu, příjmení, pohlaví, telefonním číslu, adrese trvalého pobytu, a e-mailové adrese, se zpracovávají za účelem zpracování a realizace Vaší objednávky, resp. za účelem uplatnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi a e-shopem EvaMachek.

Za účelem realizace Vaší objednávky mohou být Vaše výše uvedené osobní údaje předány také spolupracujícím osobám e-shopu EvaMachek, společnosti zajišťující IT servis pro e-shop EvaMachek a/nebo třetím osobám poskytujícím e-shopu EvaMachek účetní služby, právní a daňové poradenství. S výjimkou těchto osob je dále e-shop EvaMachek povinen Vaše osobní údaje předat v případě, že o to bude požádán oprávněným orgánem veřejné moci.

S ohledem na výše uvedený účel a rozsah zpracování Vašich osobních údajů Vás tímto e-shop EvaMachek výslovně informuje, že máte ve smyslu § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, právo být informován, jaké osobní údaje o Vás e-shop EvaMachek eviduje, že jste oprávněn tyto údaje upravit, žádat o jejich opravu / zpřesnění, případně se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, máte-li podezření, že e-shop EvaMachek nakládá s Vašimi osobními údaji v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Záruka

Jako spotřebitel máte nárok na záruku za vady zakoupeného zboží v souladu s právními předpisy. Zejména jste oprávněn/a požadovat následující plnění: nové dodání zboží nebo odstranění vad doručeného zboží - s tím, že nároky z titulu záruky lze uplatnit dva roky po dodání zboží.

Při uplatnění svých nároků na záruku jste povinen/povinna zaslat Vámi tvrzené vadné zboží na adresu Geologa Pošepného 468, 514 01, Jilemnice a k tomu uvést číslo objednávky, své jméno i adresu a stručné odůvodnění tvrzené vady.

Právní rámec záruky

E-shop EvaMachek odpovídá za vady předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, případně v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. E-shop EvaMachek neodpovídá za vady zboží v případě, že jste převzal/a zásilku, která byla zjevně poškozena.

E-shop EvaMachek odpovídá za to, že věc při převzetí nemá vad – zejména, že v době, kdy jste věc převzal/a,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které e-shop EvaMachek popsal nebo které jste očekával/a s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Vámi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití e-shop EvaMachek uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, jste oprávněn/a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se však vada týká pouze součásti věci, jste oprávněn požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od kupní smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě jste oprávněn/a od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupíte-li od kupní smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Na přiměřenou slevu máte právo i v případě, že Vám e-shop EvaMachek nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že e-shop EvaMachek nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl/a, že věc má vadu, anebo pokud jste vadu sám způsobil/a.

Má-li věc vadu, z níž je e-shop EvaMachek zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, máte místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

S ohledem na výše uvedené možnosti Vašeho postupu při vadách zboží, platí, že sdělíte e-shopu EvaMachek, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu pak nejste oprávněn/a změnit bez souhlasu e-shopu EvaMachek.

Pro vyloučení veškerých pochybností se stanoví, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůžete-li věc vrátit v tom stavu, v jakém jste ji obdržel/a. To neplatí,

  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil/a-li jste věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil/a-li jste nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  • nebo
  • prodal/a-li jste věc ještě před objevením vady, spotřeboval/a-li jste ji, anebo pozměnil/a-li jste věc při obvyklém použití.

 

Reklamační řád

S ohledem na výše uvedené, platí, že jste oprávněn/a uplatnit vůči e-shopu EvaMachek právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí.

Neoznámíte-li vadu věci včas, pozbýváte právo odstoupit od smlouvy.

Požádáte-li o to, potvrdí Vám e-shop EvaMachek v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají povinnosti e-shopu EvaMachekv případě vadného plnění. E-shop EvaMachek má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Uplatníte-li právo z vadného plnění, potvrdí Vám e-shop EvaMachek v písemné formě, kdy jste právo uplatnil/a, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností e-shop EvaMachek potvrzuje, že pokud by bylo ujednáno, že se Vaše práva z vady věci omezí nebo zanikají, nepřihlíží se k tomu.

K reklamaci je třeba doložit (i) doklad osvědčující datum a převzetí předmětu prodeje, (ii) předmětné zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné a (iii) popis reklamované vady dotčeného zboží.

E-shop EvaMachek si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud toto zboží nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. V této souvislosti Vás e-shop EvaMachek výslovně informuje, že jste povinen / povinna poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud s Vámi nebude sjednána delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se Vám přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení.

Autorské právo a obchodní značka

Obsah webových stránek e-shopu EvaMachek (včetně textů, grafik, fotografií, ilustrací, obrázků, videa, zvuků a softwaru) je chráněn autorským právem.

Stahování nebo používání je možné pouze pro soukromé účely.

Další zveřejňování, přenos, reprodukce nebo jiné využívání obrázků je zakázáno. Všechny obchodní značky EvaMachek na webových stránkách e-shopu EvaMachek jsou, pokud není uvedeno jinak, obchodní značky e-shopu EvaMachek. Jejich používání není bez našeho předchozího písemného svolení možné.

Informace o provozovateli

Provozovatelem e-shopu EvaMachek je Eva Machková, IČ: 69866007, se sídlem Mříčná 99, 512 04, Mříčná.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

E-shop EvaMachek Vás tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje, že spory mezi prodávajícím a kupujícím (tj. mezi e-shopem EvaMachek a Vámi), které se nepodařilo vypořádat přímo mezi smluvními stranami, je možné řešit též formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (dostupné na internetových stránkách:www.coi.cz), případně další subjekty vedené v seznamu Ministerstva obchodu a průmyslu ČR. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanovení § 20d a n. zákona o ochraně spotřebitele.